logo
 
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Leszek

Strony: 1 ... 169 170 171
1691
Druga część wykładu Nassima Harameina nosi tytuł "Od Makro do Mikro, Jednolite pole"
Rozpoczynając od meksykańskich piramid i "czworościanu w kuli" poprzez "równowagę  wektorową" Buckminster Fullera, Nassim pokazuje w jaki sposób doszedł do swego odkrycia geometrii Struktury Próżni i w jaki sposób łączy się ona z wirującą dynamiką czasoprzestrzeni, która odpowiada za kosmiczne cykle.
Dlaczego jednak "geometria próżni" pasuje do niektórych "kręgów" pozostawionych przez kogoś w zbożu? I dlaczego - jak okaże się w części III wykładu -  pasuje też do wzoru "Kwiatu Życia" wypalonego 10 tys. lat temu na ścianie świątyni Ozyrysa w Abydos?  
No i znów powraca pytanie - czy faktycznie żyjemy w czarnej dziurze?


Główne kwestie zawarte we wszystkich wykładach z tej serii:
1.0: W poszukiwaniu pierwotnego wzorca - wymiary w geometrii, Prawo Skalowania, Biologia, Zasada Unifikacji, Piramidy
2.0: Od Mikro do Makro – Geometria Unifikacji Pola, Struktura Próżni, Kręgi zbożowe
3.0: Wszystko Jest Czarną "Całością" - Starożytny Egipt, Archeologia, Czarne Całości/ Białe Całości
4.0: Ujawnienie Tajemnicy – Przyszłość jest w naszych rękach, Arka Przymierza, Templariusze, Grobowiec Jezusa, Kabbalah, Drzewo Życia odkodowanePrzekroczyć Horyzont Zdarzeń II 1/9 [PL]
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=goSRONBr7DM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=goSRONBr7DM</a>
cz.2/9
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mb8Q6cOGkk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6mb8Q6cOGkk</a>
cz.3/9
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zgff-N3O2yo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zgff-N3O2yo</a>

Całość
LISTA ODTWARZANIA na YouTube

http://www.youtube.com/view_play_list?p=55DBC83C16DAF538


1692
Jest to dodatek do drugiej części wykładu Nassima pt. "Rozpoczęcie kolejnego cyklu". Chodzi oczywiście o rok 2012, który - według kalendarza Majów - wyznacza początek kolejnego cyklu kosmicznego. Wcześniej jednak Nassim spróbuje wyjaśnić nam przy pomocy czworościanu gwiaździstego pewne zjawiska energetyczne na planetach i na Słońcu... Zapraszam...  

Przekroczyć Horyzont Zdarzeń II (dodatek 1/2)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qy0aLDOv2Qc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qy0aLDOv2Qc</a>

Przekroczyć Horyzont Zdarzeń II (dodatek 2/2)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EOPuA9-ikhs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=EOPuA9-ikhs</a>

Dodatek 2.1 został dołączony do listy odtwarzania części drugiej:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=55DBC83C16DAF538


1693
Trzecia część wykładu Nassima Harameina nosi tytuł "Wszystko jest Czarną "Całością". W tej części Nassim odkrywa przed nami swe kolejne odkrycia z zakresu geometrii i fizyki.  Okazuje się jednak, że  wiedza, którą posiada doprowadza go do wniosków, które znacznie wykraczają poza to o czym mówił w pierwszej i drugiej części wykładu... Jakie to wnioski i czy są one zasadne? Dlaczego prowadzą nas one ku starożytnym budowlom, tradycjom i tajemnicom? Zapraszamy do obejrzenia filmu... :-)

Główne kwestie zawarte we wszystkich wykładach z tej serii:
1.0: W poszukiwaniu pierwotnego wzorca - wymiary w geometrii, Prawo Skalowania, Biologia, Zasada Unifikacji, Piramidy
2.0: Od Mikro do Makro – Geometria Unifikacji Pola, Struktura Próżni, Kręgi zbożowe
3.0: Wszystko Jest Czarną "Całością" - Starożytny Egipt, Archeologia, Czarne Całości/ Białe Całości
4.0: Ujawnienie Tajemnicy – Przyszłość jest w naszych rękach, Arka Przymierza, Templariusze, Grobowiec Jezusa, Kabbalah, Drzewo Życia odkodowane


Nassim Haramein - Wszystko Jest Czarną "Całością" 1/9
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=50VZDDpStdY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=50VZDDpStdY</a>
cz. 2/9
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=W5jZnErmuDQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=W5jZnErmuDQ</a>
cz. 3/9
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uISNTcQXwRw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uISNTcQXwRw</a>


Całość
LISTA ODTWARZANIA na YouTube

http://www.youtube.com/view_play_list?p=49E3521C965A71C4


1694
Szukałem czegoś na temat tekstu Mayan Aintriam, ale znalazłem tylko linka do amazon.com, który umieściłem
i te wyjątki z tekstu:
http://swietageometria.info/s/di-PFSW.jpg


From Mayan's Aintiram, a condensation of Pranava Veda

   1. All objects of nature are unified entities (forms) of energy and matter.
   2. The free space is the unified field of energy and matter and source of all forms that we see in material world.
   3. There are two OMs:  OM Light and OM Sound, the former is the source of all visible objects and the latter, the source of all aural forms.
   4. All material forms of the universe are musical forms or have taken shape on musical rhythm or musical scale.
   5. Time creates, sustains, and destroys all, so created.
   6. The primal manifest form of the unmanifest is square (primal wave pattern).
   7. The primal square pattern is designated as the diagram of embodied energy – Vaastu Purusha Mandala.
   8. The free space is packed with cubical atoms of energy. They are building blocks of the structure of the universe.
   9. The cube is micro-abode called Sittravai/Chittrambalam (mini hall in Tamil).
  10. Within the hall there is a vertical luminous shaft called Brahma Sutra (Oli nool).
  11. This Olinool/Brahma Sutra is a shaft of consciousness also called Moolathoon/Moolasthambham.
  12. This shaft of consciousness vibrates in a particular order called rhythm. This is the order of nature.
  13. This rhythmic vibration of the shaft of consciousness is the dance of Shiva, the Space.
  14. The micro space, in the cubical shape is fetus, Garbha or Bindu. This is known as Vinkaru in Tamil.
  15. This micro abode is the repository of light and sound.
  16. The free space is Light and the Light is Moolam or source of the universe and universal forms.  Light is Brahman, Atman, Vastu Brahman – Nun porul in Tamil.
  17. The embodied energy is Vaastu Brahman/Vaastu Purushan. The space enclosed in a building is Prasada Purushan – energized building – Building is a living organism, built of musical units of measure.
  18. Architecture is the supreme achievement of mathematics.
  19. Mathematics is rooted in the dynamism of Absolute Time.
  20. Time is the vibration of Space.
  21. Time and Space are equal.
  22. Time is one of the subtle elements of Space (akasa).
  23. Time is the causal element of all objects of the Universe.
  24. The microcosmic structure is in total identity with macrocosmic structure.
  25. The supreme space is throbbing every moment to express itself out.
  26. Through the power of inner consciousness, the knower of Vastu should know about light aspects and sound aspects of OM pertaining to both inner and outer space.
  27. Those who do not realize the creative dynamism of inner space cannot know the dynamism of outer space (195,831).

Źródło: http://www.aumscience.com/vastucert.html lub http://archive.today/A5rmz


Wg tego linka http://www.aumscience.com/mission.html  powyższe punkty są podsumowaniem niektórych zasad wyłożonych w tekście "Mayan's Aintriam"  Może ktoś przełoży?   

Poniżej tłumaczenie, które pochodzi ze strony tamar102.bloog.pl Dzięki @chrumtataj za link!

Z Mayans Aintiram (Traktatu Majana[1] o konstruowaniu form), wyciągu z Pranawa Weda[2]

1.     Wszystkie obiekty natury są zjednoczonymi bytami (formami) energii i materii.
2.     Wolna przestrzeń jest zjednoczonym polem energii i materii oraz źródłem wszelkich form, jakie widzimy w materialnym świecie.
3.     Istnieją dwa rodzaje OM: OM światło i OM dźwięk - pierwszy z nich jest źródłem wszystkich widzialnych obiektów, a drugi źródłem wszystkich słyszalnych form.
4.     Wszystkie materialne formy wszechświata są formami muzycznymi, czyli że przybrały kształt w oparciu o rytm czy też muzyczną gamę.
5.     Czas tworzy, podtrzymuje i niszczy wszystko w ten sposób stworzone.
6.     Pierwotną przejawioną formą nieprzejawionego jest kwadrat (pierwotny wzór falowy, ang. primal wave pattern).
7.     Pierwotny wzór falowy ma za zadanie ukazać schemat ucieleśnionej energii - Waastu Purusza Mandala[3].
8.     Wolna przestrzeń jest spakowana w sześcienne atomy energii. Są one budulcem, klockami, z jakich uformowana jest struktura wszechświata.
9.     Sześcian jest mikro-mieszkaniem, nazwanym Sittrawai/Czitrambalam[4] (w Tamil Nadu, czyli Kraju Tamilów, oznacza mały przedpokój, hol)
10. W holu znajduje się pionowy trzon światła nazywany Brahma Sutra (Oli nool)[5].
11. Ten Olinool/Brahma Sutra jest trzonem świadomości zwanym także Moolathoon/Moolasthambham[6].
12. Trzon ten wibruje w określonym porządku zwanym rytmem. Jest to porządek przyrody.
13. Ta rytmiczna wibracja trzonu świadomości jest tańcem Sziwy, Przestrzeni.
14. Mikroprzestrzeń w kształcie sześcianu jest zarodkiem, Garba albo Bindu. Znanym w języku tamilskim jako Winkaru.
15. To mikro-miejsce pobytu jest zbiornikiem światła i dźwięku.
16. Wolna przestrzeń jest światłem, a światło jest Moolam (źródło) - czyli źródłem wszechświata i uniwersalnych form. Światło jest Brahmanem, Atmanem (Bóg wrodzony w stworzeniu) - Nun porul w języku tamilskim.
17. Ucieleśniona energia to Waastu Brahman/Waastu Puruszan. Przestrzeń zamknięta w budowli to Prasada Puruszan - energetyczna budowla - budowla ta jest żyjącym organizmem, zbudowanym z muzycznych jednostek miary.
18. Architektura jest najwyższym osiągnięciem matematyki.
19. Matematyka ma swoje korzenie w dynamice Czasu Absolutnego.
20. Czas jest wibracją przestrzeni.
21. Czas i przestrzeń są tym samym.
22. Czas jest jednym z subtelnych elementów przestrzeni (akasza).
23. Czas jest elementem przyczynowym wszystkich obiektów we wszechświecie.
24. Struktura mikrokosmosu jest w całości identyczna z makrokosmiczną strukturą.
25. Najwyższa przestrzeń dąży w każdej chwili do wyrażenia siebie.
26. Mocą wewnętrznej świadomości znawca wastu[7] powinien wiedzieć o aspektach światła i aspektach dźwięku sylaby OM przenikających tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną przestrzeń.
27. Ci, którzy nie uświadamiają sobie twórczej dynamiki wewnętrznej przestrzeni, nie mogą wiedzieć o dynamice zewnętrznej przestrzeni (195.831)


[1] O Majanie - patrz: poniższy artykuł Kim był Mamuni Majan?
[2] Pranawa Weda - tekst, który objaśnia proces przekształcania się energii (Brahman) w materię (świat materialny). W tekście mowa jest o tym, jak czysta energia czy też świadomość przechodzi przez proces zastosowania matematycznego porządku do tańca, muzyki, poezji, architektury i rzeźby, tworząc w ten sposób sztukę, która wibruje na sposób, powodujący, że widz, słuchacz lub mieszkaniec budowli wibruje w harmonii z boskimi cechami, które forma artystyczna wyraża. Pranawa (pranawa = OM) Weda została spisana przez Brahmarisziego (boskiego mędrca) Majana (...)
[3] Graficzny obraz kosmicznego człowieka, ucieleśnionego ducha
[4] Czitra = jasny, świecący
[5] Brahma Sutra (księga boskiej wiedzy) być może oznacza tutaj "Nić światła wiedzy". Oli w języku tamilskim znaczy światło, a nool znaczy nić.
[6] Moolathoon czy Moolasthambham - dosłownie oznacza główny filar nośny budynku, a zatem tutaj może się odnosić do trzonu świadomości.
[7] waastu - (długo wymawiane "a") wskazuje na subtelną energię manifestującą się na fizycznym, materialnym planie. Waastu Sastra to sztuka konstruowania, w tym architektura;

Wastu - (krótko wymawiane "a") oznacza wszystko, co jest, czyli czystą świadomość manifestującą się na subtelnym poziomie. To jest energia subtelna świadomości. Jest to nieskończony, wszystko przenikający subtelny wszechświat.
 
[8] Botaniczna nazwa polska rose apple = czapetka
http://cyklamen.blox.pl/2009/01/Rozane-jablka.html


Kim był Mamuni Majan?
 
Mamuni (sanskr. maha muni=wielki asceta, tytuł honorowy)
http://vaastubydesign.com/origins.html
 
Majan, twórca pojęcia i działań objętych terminem waastu, był uczonym w czasach, które uważa się za najbardziej rozwiniętą cywilizację, jaka istniała na planecie Ziemia i została zapisana w ludzkiej pamięci lub też na kartach pism. Była to wielka cywilizacja Kontynentu Kumeriańskiego istniejącego około 13 000 lat przed naszą erą, a być może jeszcze wcześniej. Zapisy prac Majana, jego nauczania i teksty można datować na 25 000 lat p.n.e. a nawet wcześniejszy okres. Na Zachodzie nazywa się ten kontynent Kumerią lub Lemurią.
Kontynent Kumeriański nazywany jest także Ojczyną lub Królestwem Słońca. Wszystkie kolejne cywilizacje, łącznie z Atlantydą, były pierwotnie koloniami Kontynentu Kumeriańskiego.
Kumeria była ostatnią wielką cywilizacją opartą na kulturze serca. Wedle wszelkich danych był to także pierwotny dom ludzkiej rasy. Jej rozpad wskutek potężnych ruchów tektonicznych wiązał się z nieopisaną utratą wiedzy i kosmicznej mądrości. W następstwie tego ludzkość popadła w stan ignorancji i przesądów, zapominając o swoim niebiańskim i boskim rodowodzie.
Wczesne zapisy powiadamiają nas, że Majan urodził się na wyspie Dżambu Dwipa (Wyspa  Drzew Czapetkowych albo Wyspa Różanych Jabłoni[8]). Dżambu Dwipa stanowiła kiedyś część Kontynentu Kumeriańskiego, znanego dzisiaj jako Lemuria albo Mu, ojczyzna bądź też pierwotny dom ludzkiej rasy na ziemi. Było to miejsce urodzenia Majana, największego uczonego i architekta swoich czasów.
Około miliona wersów oryginalnych tekstów Majana odkryto w południowych Indiach w ostatnich latach. Te obszerne zapiski tworzą podstawową bazę dla rozwoju wszystkich późniejszych nauk duchowych.
Pozostałości tej nauki są teraz badane poprzez studiowanie starożytnych zabudowań i duchowych nauk Feng Szui i indyjskiej sztuki konstruowania, waastu. Pełna chwała tej starożytnej nauki o kosmicznej manifestacji jest obecnie na nowo odzyskiwana dzięki oryginalnym tekstom Majana i ich duchowemu wglądowi, ułatwiającemu duchowe przebudzenie. To dr Ganapati Stapati z Czennai, mieszkający na południu Indii przyczynił się w pierwszej kolejności do autentycznego przywrócenia oryginalnej mocy i piękna tej uniwersalnej nauki.
Poprzez tysiąclecia wiele z wiedzy waastu zaginęło. Co więcej, nawet ci, którzy ją praktykowali, nie potrafili już w pełni pojąć znaczenia i celów swojej własnej pracy. Wiele z oryginalnej jej mocy w dzisiejszej praktyce zniknęło. W ostatnich latach pełna chwała tej holistycznej nauki została przywrócona do życia i jest teraz nauczana po raz pierwszy w świecie zachodnim. Tajemnice uniwersalnej fizyki geometrii (w oryginale: the universal physics of geometry), która została zapomniana na dziesięć tysięcy lat, są teraz odkrywane. To przywrócenie do życia owej nauki zawdzięczać należy pracy całego życia i oddaniu dr. Ganapatiego Stapati z Czennai w Indiach.
Powrót Utraconej Wiedzy. Wehikuł Czasu lub ruchoma świątynia bierze swoje początki w bardzo wczesnych czasach. Ruchoma świątynia symbolizuje kosmiczne ruchy czasu, zarówno ziemskiego jak i niebiańskiego.
 
Te tajniki pociągają za sobą pierwotną esencję najwyższego źródła (które niektórzy nazywają bogiem i/lub boginią, uniwersalnym umysłem, boską miłością, kosmicznym stwórcą, centralnym słońcem, źródłem całej energii itd.) Podobnie jak kwiat rozchyla swoje płatki, odsłaniając tajniki swojego wnętrza, tak waastu odsłania twórczy taniec z wnętrza wielkiej próżni poprzez wszystkie procesy wielowymiarowej i uniwersalnej manifestacji. Chociaż wysoce ezoteryczna i metafizyczna - wiedza ta jest także całkowicie praktyczna, jako że obejmuje wszystkie wymiary i zlewa w jedno subtelne i materialne światy. Jest to rzeczywiście najbardziej praktyczna ze wszystkich nauk, gdyż poprzez jej rozumienie zdobywamy moc tworzenia wielowymiarowych struktur na fizycznym poziomie, które wibrują duchową (bezczasową) energią i świadomością Źródła. Stosując te zasady holistycznie, możemy w swej istocie budować niebo na ziemi.
Jasne rozumienie tej wysoko rozwiniętej nauki uniwersalnej manifestacji jest rozumieniem „fizyki miłości". Jej zastosowanie w realnym życiu jako podstawowej jest absolutną koniecznością na naszej ścieżce ku staniu się mistrzami-współtwórcami. Rozumienie i praktykowanie w sposób twórczy matematyki i geometrii obejmuje integrację całości istnienia: umysł, serce, ciało, duszę i ducha. Podstawowe nauczanie, uczenie się i stosowanie tej nauki włącza wszelką sztukę, taką jak rysunek, malarstwo, taniec, matematykę, muzykę, język, poezję, projektowanie krajobrazu, ogrodnictwo, rzeźbę i architekturę. Waastu jest także wysoce rozwiniętą praktyką duchową i medytacją.
Ścieżka wastu/waastu otwiera się przez wrota serca i jednocześnie przyzywa to, co najlepsze z naszych mentalnych, intuicyjnych oraz duchowych zdolności.
 
Przekład: Marta FigurNa poniższym obrazku - na górze po jego prawej stronie jest symbol 64-krotnej siatki energetycznej.
http://swietageometria.info/ao/di-VNPN.jpg

http://www.aumscience.com/content/mission.html

1695
3.1 Nassim Haramein - Aintiram (dodatek do 3.0)

Zastanawiałem się czy zamieścić  ten króciutki dodatek do trzeciej  części wykładu. Doszedłem jednak do wniosku, że pominięcie go byłoby zawężeniem i zafałszowaniem myśli Nassima. Co by jednak nie myśleć o zasadności zestawiania jego "struktury próżni" ze starożytnym tekstem, ciekawostką pozostaje fakt istnienia TAKIEGO opisu w tekście, którego pochodzenie datuje się na prawie 14 tys. lat przed Chrystusem...  

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PeQY1lfl49w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PeQY1lfl49w</a>

Dodatek dołączony do listy odtwarzania części trzeciej:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=49E3521C965A71C4


Książka o której mowa jest w dodatku filmowym...
http://swietageometria.info/s/di-WWC2.gif

http://www.amazon.com/Mayans-Aintiram-Paraphrasing-Translation-Sabharathnam/dp/B000P6J8SY/ref=cm_pdp_wish_itm_title_1
Nakład wyczerpany...

Look at: http://www.worldcat.org/title/mayans-aintiram/oclc/47184833
Książka chyba nie zdobycia w księgarniach...


Ponadto Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mamuni_Mayan

Zerknij też niżej kilka postów niżej:
http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=427.msg1739#msg1739

[EDIT - rok 2014...]
Mayan's Aintriam - książka znaleziona w stanie rozproszonym i złożona w całość...
Do pobrania w całości TUTAJ  (64 MB) z angielskim tłumaczeniem.

Ktoś podrzucił na swietageometria.info nieco lepszą wersję. Jest TUTAJ (40MB)

1696
Kilka dodatkowych informacji do części 4.0

L. Gardner - Zapomniane sekrety świętej Arki

http://www.swietageometria.info/images/stories/Leszek/FORUM/gardner_arka.jpg
http://www.empik.com/zapomniane-sekrety-swietej-arki-ksiazka,59459,p?slotName=BoxSale#details
http://www.odk.pl/zapomniane-sekrety-swietej-arki,1446.html
http://www.eksplorator.com/qumran.htm


Odkrycie w Qumran (film)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DOekbsDOFuU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=DOekbsDOFuU</a>
http://www.youtube.com/watch?v=DOekbsDOFuU

"W roku 1948 kilku beduińskich chłopców znalazło na pustyni judzkiej w miejscowości Qumran w pobliżu Morza Martwego grotę, a w niej gliniane dzbany zawierające rękopisy sprzed 2 tysięcy lat. W ten sposób rozpoczęło się jedno z największych odkryć w historii archeologii.

Historia Zwojów znad Morza Martwego, gdyż tak zaczęto nazywać owo znalezisko, stanowi prawdziwą żyłę złota, na której żerują rozmaici niezbyt odpowiedzialni za to, co piszą, dziennikarze oraz poszukiwacze sensacji, wierzący w spiskową teorię dziejów. Skutek jest taki, że dla kogoś, kto jest biblistą - laikiem, niezwykle trudne jest, w powodzi publikacji na ich temat, oddzielenie prawdy od zwyczajnych bzdur. Spróbujmy jednak ostrożnie wymienić najważniejsze fakty. Zaznaczę, że same tylko popularne opracowania na temat zwojów z Qumran wypełniłyby sporą bibliotekę.

Odnalezione przez Beduinów rękopisy zostały pocięte na kawałki, po czym wysłane na jerozolimskie bazary, prawdopodobnie w nadziei "opchnięcia" turystom. Traf chciał, że jeden z takich fragmentów wpadł w ręce handlarza staroci z Betlejem, który skontaktował się z profesorem E. L. Sukenikiem z Uniwersytetu Hebrajskiego, prosząc go o ocenienie, czy są to jakieś rzeczy wartościowe czy też falsyfikaty. Ten błyskawicznie zorientował się, że ma przed sobą coś niezwykłego i poprosił o dostarczenie mu większej ilości podobnych kawałków. Na kolejne spotkanie handlarz z Betlejem przyniósł trzy kompletne, nie rozwinięte jeszcze, zwoje ze skóry zapisane pismem starohebrajskim. Po krótkim targowaniu profesor kupił znalezisko, aby później, już na spokojnie, przyjrzeć mu się dokładniej. Gdy niezwykle ostrożnie rozłożył je w domu, okazało się, że pierwszy z nich zawierał tekst starotestamentowej księgi proroka Izajasza, drugi zaś komentarz do księgi proroka Habakuka. Trzeci okazał się najbardziej tajemniczy - stanowił bowiem nie znaną dotychczas nikomu Księgę Wojny - apokaliptyczny opis wojny zagadkowych Synów Światłości z Synami Ciemności. Księga ta mogłaby niemal stanowić regulamin walki jakiejś starożytnej armii, wzorowany zapewne na organizacji legionów rzymskich, precyzyjnie definiujący sposób ustawienia oddziałów, ich uzbrojenie, ba - nawet szczegóły uprzęży przy zbrojach oraz wiek wymagany od żołnierzy służących w poszczególnych oddziałach. Było to pierwsze tego typu dzieło literackie znane biblistom, na tyle różne od konwencjonalnych tekstów hebrajskich, że Profesor natychmiast doszedł do wniosku, że musiał on być dziełem jakiejś bliżej nie znanej historykom sekty, odłączonej od głównego nurtu religii żydowskiej.

Dokładniejsza lektura zwoju z komentarzem do księgi Habakuka potwierdziła tę hipotezę - został on z całą pewnością napisany przez członka owej sekty interpretującego starotestamentowe proroctwa z punktu widzenia jej członków. Z wyrywkowych informacji, jakie można było odnaleźć w tekście, jej założycielem był ktoś nazwany Mistrzem Sprawiedliwości, który, prześladowany przez tajemniczego Niegodziwego Kapłana, wraz ze swoimi uczniami udał się na pustynię, aby tam założyć wspólnotę żyjącą według własnych reguł, odrzucającą autorytet świątynnego establishmentu. Po dziś dzień historycy próbują ustalić, kim były te zagadkowe postacie. Na ogół uważa się, że Niegodziwy Kapłan to któryś z arcykapłanów Świątyni w czasach dynastii Hasmoneuszy, choć nie brak też innych teorii. Postać Mistrza Sprawiedliwości - założyciela sekty, pozostaje zagadką."

----------------

http://swietageometria.info/ao/di-UOET.jpg

Źródło: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51m8lF%2BfdWL._SS500_.jpg
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0195084500/sofa-20/ref=nosim


USA/ Naukowcy sceptycznie o rzekomym grobie Jezusa i jego rodziny
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,3951168.html

O kabalistycznym Drzewie Życia w różny sposób
http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=257.0


1697
4.0 Nassim Haramein - Ujawnienie Tajemnicy – Przyszłość jest w Naszych Rękach

Część inna od pozostałych... o Arce Przymierza, Zwojach z Qumran, Grobowcu Jezusa, Kabale i Drzewie Życia. W dużym stopniu łączenie różnych faktów, które czasem jest dość - hm... - dyskusyjne...


4.1 Nassim Haramein - TEMPLARIUSZE (dodatek do części 4.0)
http://forum.swietageometria.info/index.php?topic=29.0


4.0 Nassim Haramein - Ujawnienie Tajemnicy 1/7
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WgJDymJGy5A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WgJDymJGy5A</a>
cz. 2/7
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JEtR03nBJxw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JEtR03nBJxw</a>
cz. 3/7
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jTIqMy7K1k4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jTIqMy7K1k4</a>


Całość
LISTA ODTWARZANIA na YouTube

http://www.youtube.com/view_play_list?p=1DA866B83F8EE25E1698
4.1 Nassim Haramein - TEMPLARIUSZE (dodatek do części 4.0) oraz  4.2 - MYŚLI KOŃCOWE

Czy Templariusze posiedli starożytną wiedzę? Czy Różokrzyżowcy i masoneria są spadkobiercami Templariuszy?
Wokół tych gnostycznych braterstw narosło wiele nieporozumień i mitów. Oba są wewnętrznie zróżnicowane, co sprzyja nawarstwianiu się nieporozumień. Może najwyższy czas skupić się na posiadanej przez nich wiedzy? W tym kierunku zdaje się też zmierzać refleksja Nassima...


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CXeRbk3NhnQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CXeRbk3NhnQ</a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AjidmAOleKE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=AjidmAOleKE</a>

Lista odtwarzania na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=CXeRbk3NhnQ&index=8&list=PL1DA866B83F8EE25E


MYŚLI KOŃCOWE

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=52p2JwMQEg4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=52p2JwMQEg4</a>


1699
W TEORII / 1. Wprowadzenie
« dnia: Sierpień 14, 2010, 14:11:45 »
WITAM!  :)

To forum jest zintegrowane ze stroną http://www.swietageometria.info/ w tym sensie, że linki na stronie WWW odwołują się i prowadzą do niniejszego forum w celu umożliwienia nieskrępowanej dyskusji. Czasem także zdarzy się tak, że linki z tego forum będą odwoływać się i prowadzić do strony http://www.swietageometria.info/ dla zilustrowania jakiegoś tematu.
Układ działu "Święta geometria" i "Dan Winter" znany ze strony WWW przeniesiono tutaj w identycznym kształcie dla ułatwienia lektury.


Forum to w odróżnieniu od poprzedniego odznacza się lepszą funkcjonalnością i udogodnieniami technicznymi.
Zobacz wątek "Nowe i stare funkcje na forum.swietageometria.info"
http://forum.swietageometria.info/index.php/topic,392.0.html


WPROWADZENIE (kopia z http://swietageometria.info/wprowadzenie )

Co jakiś czas ktoś pyta mnie dlaczego w ogóle mówi się o świętej geometrii, a nie po prostu o geometrii? Dlaczego geometria ma być święta i czym różni się ona od geometrii nieświętej? I wreszcie, czy nadając geometrii przydomek "święta" nie tworzymy w ten sposób kolejnego "ołtarzyka"? Odpowiem, że nie jest moją intencją tworzenie żadnych ołtarzyków, choć zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy uważając świętą geometrię za wiedzę o podstawach istnienia życia, nadają jej rangę "świętości" w takim sensie, w jakim święte jest dla nich samo życie. Zaznaczę też od razu, że nie jestem ani matematykiem, ani fizykiem, który widzi wszędzie spirale, dwunastościany, naprężenia, ładunki elektryczne i niejako mimowolnie nadaje im rangę świętości...  Wink Nie, opisywanie świata językiem geometrii nie jest w moim przypadku jakąś zawodową przypadłością... Po prostu, określenie "święta geometria" (ang. sacred geometry) przyjęło się i funkcjonuje w świecie na dobre. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową frazę sacred geometry i samemu się przekonać...


No dobrze, zwyczaje językowe to jedno, spróbujmy jednak tę nazwę jakoś uzasadnić. Jak to zwykle bywa w przypadku pytań zasadniczych (a pytanie o nazwę "święta geometria" jest pytaniem zasadniczym) odpowiedź zależeć będzie od przyjęcia określonego założenia dotyczącego natury rzeczywistości. Otóż, zwolennicy świętej geometrii czynią takie założenie, twierdząc najogólniej, że u podstaw istnienia wszechświata i życia leżą określone geometryczne wzorce. Wszelkie życie toczy się bowiem w jakiejś przestrzeni, a organizacja tej przestrzeni jest sprawą geometrii. Także teraz, kiedy czytasz te słowa znajdujesz się w przestrzeni zorganizowanej w pewien sposób... Wystarczy, że rozejrzysz się wokół... Przestrzeń w której się teraz znajdujesz jest w jakiś sposób ukształtowana, posiada pewien ład. Jeśli masz problem z dostrzeżeniem tego ładu Wink to bądź pewien, że twoje ciało pewnością jest wysoce zorganizowane i na pewno posiada pewien kształt, który widzisz codziennie w lustrze... Ok, żarty żartami, ale od pytania o proporcje ludzkiego ciała i kształt ludzkiego DNA na tych stronach nie uciekniesz... Zerknij sobie na wstępie choćby tutaj  - do Wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy


Tak więc żyjąc tu i teraz żyjesz i jesteś elementem przestrzeni, która zwykle jest zorganizowana i posiada swój kształt. Piszę "zwykle", ponieważ można sobie wyobrazić przestrzeń, w której panuje zupełny chaos, w której trudno doszukać się jakiegoś porządku, z której ład dopiero się wyłania. I po tych kilku zdaniach powoli zbliżamy się do sedna... Tak? Tak! Smile Tak więc do rzeczy! Czy pamiętasz może jakiś mit o początkach Stworzenia? Mit o stworzeniu świata zazwyczaj zaczyna się od słów "na początku był chaos"... następnie temat się jakoś rozwija i w końcu z chaosu wyłania się porządek... Nie chcę pytać w tej chwili kto lub co uporządkowało pierwotny chaos. Te sprawy są zwykle kwestią wiary. Jeśli jednak chcesz powiedzieć, że przecież "na początku było słowo!", to odsyłam Cię do działu Harmonia Sfer (dźwięk) http://swietageometria.info/harmonia-sfer?start=4 , gdzie "słowo" zostało zinterpretowane jako "dźwięk" oraz do wykładu Dana Wintera z Barcelony http://swietageometria.info/wyklad-z-barcelony-luty-2009?start=3 , gdzie z kolei fraza "na początku" została odczytana jako "w zasadzie" lub "co do zasady". Nie rozwijając zbytnio tego wątku, chcę powiedzieć, że z punktu widzenia "świętej geometrii" istotniejsze są pytania o to JAK porządek wyłonił się z chaosu, JAKA jest zasada organizacji/samoorganizacji ("porządkowania chaosu") oraz jak to się dzieje, że wszechświat, a więc i Ziemia funkcjonuje w harmonii lub przynajmniej względnej równowadze?

Ostatecznie, odpowiadając na postawione na wstępie pytanie odpowiem tak: święta geometria dlatego nazywana jest świętą, gdyż ukazuje oraz opisuje kształty i proporcje, które leżą u podstaw stworzenia i funkcjonowania wszechświata, u podstaw organizacji przestrzeni, w której toczy się życie. I właśnie te kształty i proporcje decydują o tym JAK z pierwotnego chaosu wyłania się i utrzymuje porządek (Ordo ab Chao) i JAK z pierwotnego "oceanu energetycznych możliwości" powstają uporządkowane wszechświaty.

Geometryczny Wszechświat - kwintesencja
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ldHd27IB9t4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ldHd27IB9t4</a>

Mówiąc o świętej geometrii nie będziemy więc mieli na myśli wszelkich geometrycznych kształtów i proporcji jakie można sobie wyobrazić, lecz tylko takie, dzięki którym wszechświat, Ziemia, życie i Ty sam(a) mogłe(a)ś w ogóle zaistnieć. Najogólniej mówiąc, w teorii i praktyce świętej geometrii zakłada się istnienie matematycznego porządku we wszechświecie (harmonia sfer http://swietageometria.info/harmonia-sfer ), który organizuje całość Stworzenia. Tym samym nawiązuje ona do myśli pitagorejskiej, przyjmującej, iż "światem rządzi liczba", że zasady matematycznego porządku są zasadami wszystkich rzeczy. O tym jednak w kolejnych odsłonach tej witryny. Życzę miłej lektury oraz wielu inspirujących wrażeń podczas oglądania wykładów!

Pozdrawiam serdecznie!  :)
Leszek


Skoro wspomniałem już o Pitagorejczykach, to proponuję na początek obejrzeć...
fragment kreskówki: Kaczor Donald w krainie matematycznej magii...

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=di-eFj42XXY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=di-eFj42XXY</a>

1700
W TEORII / 2. Czym jest święta geometria?
« dnia: Sierpień 14, 2010, 14:11:21 »
"Powszechnie przyjmuje się, że święta geometria (sacred geometry) jest nauką, której korzenie sięgają czasów starożytnych, jednakże nikt nie potrafi z pewnością powiedzieć kto opracował jej założenia, ba trudno nawet mówić o jakimś jednorodnym systemie myślowym określanym mianem świętej geometrii. Jeśli ktoś szuka jej źródeł w myśli Platona (dialog Timajos) lub matematyce Pitagorejczyków (pitagorejska wizja świata, którym rządzi liczba), to zaraz ktoś inny mówi, że Pitagoras swoją myśl matematyczną zawdzięczał tradycji egipskich szkół tajemnic i tam należy szukać źródeł jego myśli. W ten sposób moglibyśmy szukać przez całe lata.... Zostawmy to jednak komuś innemu. W tym miejscu chciałbym zamieścić kilka opisów świętej geometrii sformułowanych na różne sposoby. Ich autorzy w sposób teoretyczny lub praktyczny korzystają ze swych teorii. Proponuje również obejrzeć dwa filmiki: "Natura według liczb", który dla wygody umieszczam tu ponownie oraz fragment "Jak działa Remote Viewing" po zakończeniu lektury w tym dziale (jest na dole strony). Ponadto, "racjonalistom", którzy chcą się zapoznać głębiej z tematem polecam książkę "Sekretny kod. Tajemnicza formuła, która rządzi sztuką, przyrodą i nauką"  autorstwa Priya Hemenway, wydaną ostatnio w języku polskim; natomiast osobom o nastawieniu bardziej ezoterycznym polecam książkę Pradawna tajemnica kwiatu życia autorstwa Drunvalo Melchizedeka. Obie znajdują się w dziale Książki w j. polskim na stronie WWW
http://www.swietageometria.info/ksiazki-w-j-polskim

Natura według liczb...
Nature by Numbers


1. Tłumaczenie tekstu ze strony: http://www.vesica.org/sacredgeometry-faq.html


"Święta Geometria zawiera klucz do tego, jak Duch stwarza świat przy pomocy określonych wzorów, z których każdy tworzy określoną funkcję Życia lub Świadomości. (...)

Każdy wzór w Świętej Geometrii jest jak "litera" w "świętym alfabecie". Każdy wzór tworzy określona funkcję Życia i Świadomości. Można nauczyć się czytać te "litery" (wzory) i "wymawiać słowa" za pomocą tych twórczych, boskich form. Możemy wtedy czytać księgę natury i używać języka świętej geometrii samego Ducha, aby tworzyć optymalne efekty w działaniach, których się podejmujemy.

Święta Geometria pozwala nam bezpośrednio rozumieć "geometryczny system kodowania", którego używa Duch dla zamanifestowania wszelkiego Życia i Świadomości. Daje nam ona istotny wgląd w podstawy funkcjonowania ducha i materii - wgląd, który może być użyty zarówno do celów duchowych jak i naukowych. Pozwala nam uzdrowić bolesne rozdzielenie między duchowością i racjonalnym, naukowym rozumowaniem, które przenika współczesne społeczeństwo i życie naszej własnej duszy.

Świętej Geometrii nauczano przez tysiąclecia adeptów rozwoju duchowego różnych tradycji duchowych całego świata z ważnego powodu: może być ona zastosowana do przemiany naszej życiowej energii, świadomości i świata wokół nas w najbardziej korzystny dla nas sposób.

Jednym z powodów, dla którego niegdysiejsze sekretne nauki Świętej Geometrii są dzisiaj upubliczniane jest fakt iż wiedza ta może być zastosowana, aby pomóc nam samym i naszej planecie."2. Tłumaczenie tekstu ze strony Implosion Group: http://goldenmean.info/course


Święta jest kluczem do zrozumienia budowy wszechświata. Jest językiem stworzenia i podstawą wszelkiego życia. Jest także "DROGĄ DO ZROZUMIENIA tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Stanowi matrycę stworzenia; swoisty „pomost” między tym co widzialne i niewidzialne, objawione i nieobjawione, skończone i nieskończone. Wciąż powtarzające się geometryczne wzory stanowią podstawowe elementy budowy naszego ciała, wszystkich zwierząt, roślin, planet, układów słonecznych i galaktyk.

Zgłębianie Świętej Geometrii odkrywa przed nami cudowny dar: pamiętamy, że jesteśmy częścią żyjącego, posplatanego, inteligentnego (...) wszechświata.(...)."

Począwszy od mozaik Środkowego Wschodu i piramid Starożytnego Egiptu, poprzez kalendarz Azteków i taoistyczne filozofie, a skończywszy na medycynie Indii, Tybetu i Chin - Święta Geometria od dawna łączyła ze sobą świat duchowy i materialny, Niebo i Ziemię. Dziś nadal odgrywa integralną rolę w sztuce, architekturze Feng Shui, geomancji, matematyce, muzyce, alchemii, nauce i najnowszej fizyce. (...)

Przykłady wzoru Kwiatu Życia

TURCJA
 

INDIE

Więcej: http://www.floweroflife.org/folindia.htm

Wszystkie działania podlegają różnym wzorcom, a Święta Geometria opisuje ich prawa za pomocą kształtów, form i proporcji. Jest to uniwersalny język czystych prawd bazujący na wewnętrznym działaniu natury.

Aby naprawdę pojąć Świętą Geometrię, musimy zrozumieć, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, będącej w stanie nieustannej transformacji.

Energię można zdefiniować w kategoriach jej częstotliwości i harmonik. Wówczas okazuje się, że nawet struktura ludzkiego ciała opiera się na tych samych zasadach, które funkcjonują na wszystkich poziomach stworzenia.

Nasze ciała zawierają w sobie holograficznie wszystkie informacje o wszechświecie. Wiedzę geometryczną mamy „wrodzoną” i jesteśmy w naturalny sposób zestrojeni z „harmonicznymi wszechświata”, nie tylko za życia, ale również przed narodzeniem i po śmierci.

Święta Geometria daje Ci możliwość SZERSZEGO SPOJRZENIA na siebie samego oraz na miejsce, jakie zajmujesz w świecie. Gdy się ją mistrzowsko opanuje, może znaleźć zastosowanie w leczeniu, doradztwie, badaniach, nauczaniu, projektowaniu i tworzeniu POKOJU, SZCZĘŚCIA i JEDNOŚCI. "3. Tłumaczenie tekstu z: http://www.vesica.org/healingwisdom.html


Lecząca mądrość świętej geometrii:
Gdzie nauka i dusza spotykają się
by Robert J. Gilbert, Phd.
©March 2003

„ (...)Święta Geometria to studiowanie archetypowych, duchowych wzorców, które stwarzają wszystko w materialnym świecie. Święta Geometria uzdrawia sztuczny podział między nauką i tym co duchowe.

Wielkie szkoły duchowe z całego świata uznawały Święta Geometrię za uniwersalny klucz do poszerzania ludzkiej świadomości, uzdrawiania fizycznego ciała, regulowania problemów energetycznych oraz świadomego doświadczania i komunikowania się z duchowymi istotami, siłami i… dużo więcej.

Święta Geometria zaczęła się wraz z inicjacyjnym nauczaniem w starożytnych duchowych tradycjach, które instruowały „studentów” odnośnie wzajemnych związków między światem fizycznym i światami duchowymi. Święta Geometria stała się podstawą zrębów nauki, którą znamy dzisiaj, ale także świętej nauki Egiptu (…) i nauk Pitagorejskich o wibracjach energetycznych w Grecji. (…)

Święta Geometria jest powszechną główna nauką, dzięki której człowiek może zarówno zrozumieć i bezpośrednio czerpać z Boskich mocy. Na każdym poziomie egzystencji. – od poziomu subatomowego, poprzez formy ludzkiego ciała aż po poziom galaktyk – te same kluczowe wzorce powołują wszystko do istnienia.

Święta geometria nie jest jedynie kwestią wiedzy posiadanej przez starożytnych. Najważniejsze i przełomowe odkrycia naukowe nowoczesnego (modern) świata zostały dokonane przez naukowców odkrywających na nowo te same sekrety myśli, które istniały od dawna w szkołach duchowych. Zdumiewający przykład pochodzi z greckich Szkół Tajemnic sprzed 2500 lat, które nauczały, że istnieje pięć doskonałych trójwymiarowych form – Bryły Platońskie -, które są podstawą wszystkiego w fizycznym świecie. Współcześni naukowcy wyśmiewali tą ideę, aż do roku 1980, kiedy to profesor Emeritus Robert Moon (uczestnik Projektu Manhattan - L.) z Uniwersytetu w Chicago dowiódł, że cała Tablica Okresowa Pierwiastków – dosłownie wszystko w fizycznym świecie – opiera się na tych samych pięciu formach! Faktycznie we współczesnej fizyce, chemii i biologii wzory tworzenia opisane w świętej geometrii są odkrywane na nowo, niestety bez większego zrozumienia ich duchowego znaczenia, które chroni przed nadużyciem tej wiedzy.

Święta Geometria – w skrócie – dostarcza istotnej wiedzy dla każdej ludzkiej aktywności wyjaśniając naturalne wzory, na których opiera się świat. W przeszłości szkoły duchowe strzegły ściśle sekretów Świętej Geometrii – w wielu przypadkach wymagając od inicjowanych, aby prędzej oddali życie niż zdradzili sekrety osobom nie inicjowanym. Jednak wraz z ponownym odkryciem tych wzorów przez współczesną naukę, to co było tajne stało się dostępne dla każdego. Każdego z nas dotkną skutki zrozumienia bądź niezrozumienia przez ludzkość Świętej Geometrii materii i duszy. Każda indywidualna próba stosowania wiedzy o świętej geometrii w świecie – w Lecznictwie, Środowisku, Rozwoju Duchowym, Medycynie, Psychologii, Sztuce, Edukacji, Fizyce, Metafizyce, etc – jest konstruktywnym aktem leczącej mądrości.”4. Fragment napisów z filmu Davida Icke pt. "David Icke w Avebury":

"TA RZECZYWISTOŚĆ NIE JEST FIZYCZNA TYLKO WYDAJE SIĘ TAKĄ BYĆ.


Jedynym miejscem, gdzie ten najwyraźniej trójwymiarowy świat, na który teraz patrzę istnieje, jest w moja głowa, mój umysł.
Jeśli spojrzycie na pięć zmysłów - czym one są?
Są one procesem przejmowania pól wibracyjnych, zmienianiem ich w sygnały elektryczne, przekazywaniem ich do mózgu, który dekoduje to na holograficzny świat, o którym myślimy, że jest na zewnątrz nas, ale który w tej formie istnieje tylko w naszych głowach.
Jest z tym bardzo podobnie jak z przekazem telewizyjnym. W tej przestrzeni, w której teraz stoję, mamy wszystkie stacje telewizyjne, które nadają do Avebury.
I one nie są świadome siebie nawzajem, ja nie jestem świadomy ich, ale jeśli mamy telewizor ustawiony na jeden z tych kanałów, odbierze on go i nagle to co było - czym? - niczym, staje się telewizyjnym obrazem na ekranie.
Jedynym miejscem, w którym istnieje telewizja tak jak ją rozumiemy, (programy jako takie) jest tylko ekran. Wszędzie indziej są tylko elektryczne obwody i częstotliwości nadawane z nadajników.
Tak więc na zewnątrz nas, jeśli wolicie, wszystko jest polem energii. Jest to energetyczno - wibracyjna konstrukcja.
Na kolejnym poziomie jest to cyfrowo - matematyczna konstrukcja, bardzo podobna do Matrycy w filmach "Matrix"."

Ta "cyfrowo - matematyczna" konstrukcja, "organizująca" energetyczno - wibracyjne pola energii opisywana i tłumaczona jest "językiem stworzenia" zwanym świętą geometrią.I na koniec drugi filmik. Jest t o fragment wykładu pt. Jak działa Remote Viewing (How Remote Viewing Works): dr Simeon Hein PL cz. 2/7

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4SpFeo8wDYQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4SpFeo8wDYQ</a>
Cały wykład znajdziesz w dziale Filmy w j. polskim
http://www.swietageometria.info/filmy/133-simeon-hein-jak-dziaa-remote-viewing-pl


Strony: 1 ... 169 170 171